آزمایشگاه آب و فاضلاب
 تصفیه آب خانگی
 طراح و سازنده پکیج های تصفیه فاضلاب
تبلیغات بهداشت و آب و فاضلاب
پسماند بیمارستان - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
رایتل
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

پسماند بیمارستان


مدیریت پسماند بیمارستانی

جهت دانلود روی لینک های زیر کلیک کنید

انواع زباله های بیمارستانی و روشهای مختلف دفع آنها

 

پسماندهای بیمارستانی( زباله های عفونی)

 

پسماندهای بیمارستانی

 

نقش مدیران بیمارستان در مدیریت پسماندهای بیمارستان

 

فایل آموزشی

 

مدیریت پسماند - معاونت امور درمان

 

دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻏﻴﺮ ﺳﻮز ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ

 

ﺿﻮاﺑﻂ واﮔﺬاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽدﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ وﯾﮋه

 

 

کلیات زباله های بیمارستانی(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب انتهای سایت مراجعه کنید)

www.environmentalhealth.ir