نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
چندین مقاله بهداشت محیطی - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

چندین مقاله بهداشت محیطی

-استانداردهای خروجی فاضلاب  


بررسی راندمان دترجنتها


- انواع زباله های بیمارستانی و روشهای دفع آن 

- باتریهای مستعمل 

بهداشت آب 

- فاضلاب و مسائل پیرامون آن 

- زباله های شهری 

آنفلونزای خوکی 

-باتریهای مستعمل خانگی 

- عفونت بیمارستانی 

- کلیات بهداشت مواد غذایی 

- کلیات بهداشت محیط 

- مدیریت منابع آب در شهر زاهدان 

- مخاطرات بهداشتی زبایه های شهری 

- زباله های شهری و روشهای جهع آوری 

- عفونت زدایی بیمارستان 

- روشهای گندزدایی آب 

- روشهای جمع آوری زباله های شهری 

- بررسی سایر کشورها در جع آوری زباله های شهری 

 - تصفیه فاضلاب

- استانداردهای   who‌ در آب 

- اهمیت استانداردهای کمپوست 

- بررسی جایگزینی P/A بجای تخمیر 5 لوله ای  

- حذف مواد سنگین از فاضلاب 

- طرح مدیریت لجن فاضلاب شهری 

- لژیونلا و منابع آب 

    مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)