نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
چک لیست نظارتی بهداشت محیط و حرفه ای مراکز بهداشتی درمانی / پایگاههای بهداشتی - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

چک لیست نظارتی بهداشت محیط و حرفه ای مراکز بهداشتی درمانی / پایگاههای بهداشتی


چک لیست نظارتی بهداشت محیط و حرفه ای مراکز بهداشتی درمانی / پایگاههای بهداشتی  

م : مشاهده                                                           ب:بررسی                                                             پ:پرسش
ردیف
شرح وظایف
روش سنجش
امتیازمطلوب
عمومی
1
آیا تعداد بازدید در روزهای فعالیت حداقل 5 مورد (100مورد در هرماه) می باشد؟ تعدادبازدیدهای 6 ماه گذشته چک شود)؟
ب
10
2
آیا نسبت 30به 70% دربازدیدها رعایت می شود ؟ (بازرسین بهداشت محیط30% حرفه ای و 70%محیطی و بازرسین بهداشت حرفه ای بالعکس )20% ، 3 امتیازو 30% ، 5 امتیاز
ب
5
3
آیا پرونده های اماکن و کارگاهها بطور مرتب بصورت خیابانی یا صنفی بایگانی شده است ؟
ب
1
4
آیا پرونده های مراکز و اماکن و کارگاهها دارای ظاهر قابل قبول و محتویات آن بطور منظم به صورت هفتگی بایگانی شده است ؟
م
1
5
آیا سایر پرونده ها مثل آب و فاضلاب ، آمار، مواد غذایی ، زباله و شکایات دارای ظاهر قابل قبول بوده و بطور مرتب بایگانی شده است ؟
م
1
6
آیا نامه های رسیده و سایر اوراق و مکاتبات بطور مرتب در پرونده های مربوط به خودشان بایگانی شده است ؟
م.ب
1
7
آیا آمارها و اطلاعات خواسته شده در موعد مقرر به ستاد ارسال شده است ؟ ( ارسال آمارها تا پنجم هر ماه طی نامه از طرف مسئول مرکز)
ب
1
8
آیا نسبت به پیگیری موارد مطروحه موضوعی ، اقدام شده و پس از پیگیری گزارش لازم تهیه و به ستادارسال شده است ؟ ( شکایات ، نامه های موارد اضطراری و اطلاعات درخواستی در نامه های ستاد )
ب
1
9
آیا کروکی   یا نقشه منطقه تحت پوشش مرکز بر روی بورد نصب شده است؟
م
1
10
آیا نواقص مربوط به آخرین بازدید نظارتی رفع شده است ؟( بیش از 50% نواقص 1 امتیاز و رفع کل نواقص 2 امتیاز)
ب
2
11
آیا ثبت کلیه فعالیتهای انجام شده به روز می باشد؟
م.ب
1
12
آیا فعالیتهای واحد براساس فلوچارتهای طراحی شده می باشد ؟
پ.ب
1
بهداشت محیط
13
آیا بازرس از قوانین بهداشت محیط آگاهی دارد؟
پ
2
14
آیا قوانین و دستورالعمل های مرتبط در مرکز موجود می باشد ؟
م.ب
1
15
آیا شاخص های بهداشت محیط در اول سال بدرستی استخراج و برروی بورد نصب شده و نسبت به آمار دوره قبل افزایش یافته یا ثابت مانده است ؟
م.ب
1
16
آیا شاخصهای فوق با میانگین شاخصهای مرکز بهداشت مقایسه و بر روی بورد نصب شده است ؟
م
1
17
آیا جدول وضعیت بهداشتی اماکن و مراکز مشمول ماده 13 بدرستی به صورت شش ماهه استخراج و بر روی بورد نصب شده است ؟
م.ب
1
18
آی جدول وضعیت بهداشتی اماکن و مراکز غیر مشمول ماده 13 بدرستی به صورت شش ماهه استخراج بر روی بورد نصب شده است ؟
م.ب
1
19
آیا کلرسنجی براساس جمعیت تحت پوشش انجام می شود ؟
ب
1
20
آیا نتایج کلرسنجی در فرمهای یکنواخت سازی 5/6 ثبت و نگهداری می شود ؟
م
1
21
آیا نمونه برداری آب و مواد غذایی براساس برنامه ارسال ی ستاد در موعد مقرر انجا شده است ؟
م.ب
1
 
ردیف
شرح وظایف
روش سنجش
امتیازمطلوب
22
آیا نمونه برداری آب جهت آزمایش باکترویولوژیکی از منطقه تحت پوشش انجام می گیرد ؟
ب
1
23
آیا تعداد نمونه برداریها براسا جمعیت منطقه تحت پوشش می باشد؟
ب
1
24
آیا نتایج باکتریولوژیکی آرمایشات آب آشامیدنی در مرکز مموجود است؟
م
1
25
آیا نمونه برداری آب جهت آزمایش شیمیایی حداقل هر سال یکبار از هریک از منابع آب موجود در منطقه تحت پوشش انجام می گیرد و یا پیگیری لازم ( مکاتبه) دراین زمینه بعمل آمده است ؟
م.ب
1
26
آیا نتایج شیمیایی آزمایشات آب آشامیدنی  در مرکز موجود است ؟
م
1
27
آیا در صورت آلوده بودن آب ، نمونه برداری مجدد در سریعترین زمان ممکن انجام گرفته است؟
ب
1
28
آیا در صورت آلودگی آب به کلیفرم مدفوعی ، نمونه برداری جهت آزمایشات نیتریت و نیترات انجام شده است و یا پیگیریهای لازم در این زمینه بعمل آمده است ؟
ب
1
29
آیا دفتر بایگانی حاوی اطلاعات لازم براساس فرم یکنواخت سازی 2/4 می باشد؟
م
1
30
آیا دفتر ثبت گزارش روزانه حاوی اطلاعات فعالیت روزانه بر طبق الگو می باشد؟
م
1
31
آیا اطلاعات دفتر گزارش روزانه از نظر تاریخ ، محل بازدید و ... با پرونده های مربوطه همخوانی دارد؟
م.ب
1
32
آیا فرم آمار 1-110 بدرستی تکمیل شده است ؟
م.ب
1
33
آیا فرم آمار 2-110 بدرستی تکمیل شده است ؟
م.ب
1
34
آیا آمار مدارس بدرستی تکمیل شده است ؟
م.ب
1
35
آیا آمار مساجد بدرستی تکمیل شده است ؟
م.ب
1
36
آیا فرم گزارش دهی ماهانه بدرستی تکمیل شده است ؟
م.ب
1
37
آیا سایر آمار مانند آمار ید سنجی از نمک و ... بدرستی تکمیل شده است ؟
م.ب
1
38
آیا نسخه دوم آمارهای ارسالی بطور مرتب در پرونده آمار بایگانی شده است ؟
م
1
39
آیا یک نسخه از فرم گزارش دهی ماهانه بر روی بورد نصب شده است ؟
م
1
40
آیا نمونه برداری از مواد غذایی توسط خود بازرس ( حداقل 2 نمونه برای مراکز روستایی و 4 نمونه برای مراکز شهری ) در هر فصل از منطقه تحت پوشش انجام می شود ؟
م.ب
3
41
آیا نتایج آزمایشات مواد غذایی در پرونده مربوطه موجود است ؟
م
1
42
آیا لیست مواد خوراکی ممنوع اعلام شده در معرض دید مراجعین درمرکزنصب شده است ؟
م
1
43
آیا درخصوص فروش مواد خوراکی ممنوع اعلام شده در سطح مراکز تهیه و توزیع اقدام قانونی لازم به عمل می آید ؟
م.ب
1
44
آیا نمونه برداری از مکهای یددار به منظور ارزیابی میزان ید برای جمعیت برای جمعیت منطقه انجام می شود ؟
م.ب
1
45
آیا ید سنجی از نمکهای مصرفی در راستای دستورالعمل مربوطه انجام و در فرم مربوطه ثبت می شود ؟
م.ب
1
46
آی وضعیت اماکن و مراکز از نظر بهسازی و بهداشتی طبق اصلاحیه ماده 13 بوده وبا آنچه در پرونده ثبت شده مطابقت دارد ؟ ( سه مورد بازدید و مطابقت داده شود )
م.ب
6
47
آیا درصورت وجود نواقص دربازدید اولیه ،متخلف به دادگاه معرفی شده است؟(اولویت اول)
ب
1
 
 
 
 
ردیف
شرح وظایف
روش سنجش
امتیازمطلوب
شرح وظایف
48
آیا پس از اتمام مهلت داده شده بعد از معرفی به دادگاه ، درصورت عدم رفع نواقص پیشنهاد تعطیلی به موقع صادر شده است ؟ ( اولیت اول )
ب
1
49
آیا همزمان با پیشنهاد تعطیلی ، مجددا به دادگاه معرفی شده است ؟ (اولویت اول )
ب
1
50
آیا بدنیال پیشنهاد تعطیلی ، صدور اخطار تعطیل به موقع انجام شده است ؟ ( اولویت اول )
ب
1
51
آیا بدنبال تحویل اخطار تعطیل به متصدی ، پلمپ امکنه متخلف به موقع انجام شده است ؟ (اولویت اول )
ب
1
52
آیا بازرس پس ازفک پلمپ ، پیگیری لازم تا رفع کامال نواقص بعمل آورده است ؟ (اولویت اول)
ب
1
53
آیا پرونده های مراکز و اماکن براساس ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی به دادگاه معرفی شده اند ؟ الزاما پس از پایان مهلت مرحله اول دادگاهی مرحله دوم و مراحل بعد صادر شده است؟ ( اولویت دوم )
ب
1
54
آیا بازدید از اماکن غیر مشمول ، حداقل سالی دوبار انجام می شود ؟
ب
6
55
آیا شاخص دارندگان کارت معاینه پزشکی معتبر ، بالای80 % است ؟
ب
2
56
آیا لیست افرادی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند موجود می باشد؟
ب
1
57
آیا لیست اسامی افرادی که موفق به کذراندن دوره بهداشت عمومی و اخذ گواهینامه مربوطه شده اند موجود می باشد ؟
م.ب
1
58
آیا تعداد کسانی که موفق به گذراندن دوره بهداشت عمومی و اخذ گواهینامه مربوطه شده اند هر ماه حداقل 5/1% رشد داشته است ؟
م.ب
2
59
آیا تصویر گواهینامه های صادر شده در پرونده مربوطه بایگانی شده است ؟
م
1
60
آیا برای تمتم اماکن ومراکز مشمول و غیر مشمول پرونده تشکیل شده است ؟
م
1
61
آیا جدول مشخصات مدارس براساس فرم مربوطه بر روی بورد نصب شده است ؟
م
1
62
آیا بازرس حداقل ماهی یکبار براساس نیازهای فصلی جلسات آموزشی برای گروههای هدف برگزار نموده است ؟
ب
1
62
آیا نمونه برداری نان از نظر مصرف جوش شیرین طبق برنامه انجام می شود ؟ (هر6 ماه حداقل یک نوبت)
م.ب
1
64
آیا نتایج مربوط به نمونه برداری نان در مراکز موجود می باشد ؟
م
1
بهداشت حرفه ای
65
آیا تعداد کارکاهها و شاغلین شناسائی شده به تفکیک مشخص شده است ؟ ( جدول دیواری )
م
1
66
آیا شاخص های بهداشت حرفه ای به طور صحیح استخراج شده است ؟ ( جدول دیواری )
م
2
67
آیا شاخص های بهداشت حرفه ای با شاخص سال قبل مرکز مقایسه شده است ؟ ( جدول دیواری )
م
1
68
آیا بازدیدها براساس کارهای سخت و زیان آور ، تولیدی و خدمات فنی و یا اولویت بندی تعیین شده در آن مرکز انجام می شود ؟
ب
2
69
آیا تعداد کارگاهها و شاغلین شناسایی شده به تفکیک نوع صنف ( برحسب کد بندی ) در سال جاری مشخص شده است ؟
ب
1
70
آیا لیست کارگاههای دارای مشاغل سخت و زیان آور و شاغلین آنها به همراه کد پرونده و تاریخ بازدیدتهیه شده است ؟  
م.ب
1
71
آیا بازرس قوانین مربوط به بهداشت حرفه ای را می داند ؟ ( قانون کار مواد 85 الی 106 و آئین نامه تسهیلات بهداشتی کارگاه و دستورالعمل های ابلاغ شده )
پ
3
72
آیا فرم بازدید کارگاهی بصورت کامل و صحیح و براساس دستورالعمل مربوطه تکمیل شده است ؟ ( هرقسمت از فرم یک امتیاز )
م.ب
4
 
 
 
 
 
ردیف
شرح وظایف
روش سنجش
امتیازمطلوب
شرح وظایف
73
آیا یک نسخه از فرم بازدید به همراه اعلام نواقص در بازدید از کارگاه تازه تاسیس و یا در صورت تغییر کارفرما به کارفرما تحویل و برروی فرم اصلی امضاء کارفرما موجودمی باشد؟
م.ب
1
74
آیا یک نسخه از صورت نواقص ابلاغ شده با امضاء کارفرما یا نماینده وی در پرونده موجود است ؟
م
1
75
آیا سوابق بازدیدهای قبل (فرم بازدید ، اخطاریه ، معرفی به دادگاه و ...) در پرونده موجود است ؟
ب
1
76
آیا بازدید پیگیری در موعد مقرر ( مهلت تعیین شده ) انجام شده است ؟
ب
1
77
آیا درصورت عدم رفع نواقص اعلام شده در بازدید قبلی ( اولیه و یا پیگیری) نسبت به صدور معرفی به دادگاه اقدام شده است (حداقل 10% کارگاهها 4 امتیاز – 5%کارگاهها 2 امتیاز و کمتر از آنها صفر )
م.ب
4
78
آیا تعداد کارگاههای بازدید شده به تفکیک اولیه ، پیگیری و شاغلین آنها بصورت ماهیانه تهیه شده است ؟
ب
1
79
آیا در بازدیدهای اولیه تعداد کارگاهها و شاغلین در معرض خطر هر یک از عوامل زیان آور بصورت ماهیانه مشخص شده است ؟
ب
1
80
آیا تعداد کارگاهها و شاغلین که در بازدید اولیه تسهیلات بهدشاتی آنها مناسب بوده بصورت ماهیانه مشخص شده است ؟
ب
1
81
آیا تعداد کارگاههایی که حداقل یک عامل زیان آور را حذف و یا تاسیسات و تسهیلات بهداشتی را بهسازی نموده اند بصورت ماهیانه مشخص شده است ؟
ب
1
82
آیا لیست کارگاههایی که بهسازی شده و یا عوامل زیان آور را کنترل نموده اند بصورت ماهیانه موجود می باشد ؟
ب
2
83
آیا تعداد کارگاههای دارای حداقل یک عامل زیا آوریا تاسیسات و تسهیلات جنبی غیر بهداشتی به تفکیک هرماه مشخص شده اند؟
ب
1
84
آیا تعداد کارگران نیازمند لوازم حفاظت فردی و استفاده کننده از لوازم حفاظت فردی بصورت ماهیانه مشخص شده اند ؟
ب
1
85
آیا معاینات شغلی کارگران پیگیری شده است؟ (تکمیل فرم معاینات یا اخطاریه در پرونده)
ب
1
86
آیا تعداد موارد اخطار و معرفی به دادگاه هر ماهه تهیه شده است ؟
ب
1
87
آیا اطلاعات مندرج در فرمهای بازدید کارگاهی با دفتر ثبت فعالیت روزانه و فرمهای دیواری هم خوانی دارند ؟
ب
2
88
آیا لیست کلاسهای آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای به همراه موضوع آموزش و تعداد شرکت کنندگان بصورت فصلی تهیه شده است ؟ (رویت صورتجلسه)
ب
1
89
آیا وضعیت بهداشتی کارگاه بازدید شده با آنچه در پرونده منعکس شده است مطابقت دارد ؟
م.ب
2
90
آیا لیست پرونده های راکد و تعطیل شده موجود می باشد .
م.ب
1
91
آیا پرونده های راکد مربوط به کارگاههای تعطیل شده از لیست پرونده های جاری و فعال خارج شده است ؟
م.ب
1
92
آیا کلیه فرمهای مورد نیاز فعالیتهای بهداشت حرفه ای موجود می باشد ؟
م
1
93
آیا دفتر ثبت فعالیت روزانه براساس دستروالعمل مربوطه تکمیل شده است ؟
م
1
94
آیا پیگیری مکاتبات با شیکه به موقع انجام و یک نسخه از آن موجود می باشد ؟
م.ب
1
95
آیا لبست کارگاههای بیش از 20 نفر شاغل و تاریخ آخرین بازدید آن موجود می باشد ؟ درصورتیکه ازستاد تفویض اختیار شده باشد .
م.ب
2
96
آیا پرونده طرح های بهداشت حرفه ای و اقدامات انجام شده موجود می باشد ؟
م.ب
1
 
 
 
 
 
 
 
توضیحات :
1-درمورد سوال 1 توزیع بشرح جدول زیر خواهد بود :
 
تعداد بازدید
امتیاز
تعداد بازدید
امتیاز
59-0
0
89-80
6
69-60
2
99-90
8
79-70
4
100 و بالاتر
10
 
2-در مورد سایر سوالات اگر فعالیت انجام شده باشد امتیاز کامل و در غیر اینصورت صفر منظور خواهد شد 3-درخصوص اصلاحیه ماده 13 یاقانون تعزیرات فقط به یک اولویت نمره تعلق گرفته و دیگری حذف       می شود .
4-امتیازاـ : عمومی 26- محیط 60 ( 60) و حرفه ای 46 امتیاز
توضیح : سوال 33 درمراکز فاقد خانه بهداشت حذف می شود .


جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)