نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
پرورش ماهی با فاضلاب تصفیه شده - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

پرورش ماهی با فاضلاب تصفیه شده


پرورش ماهی با فاضلاب تصفیه شده

پساب مورد استفاده برای پرورش ماهی با فاضلاب تصفیه شده ، باید عـاری از تخـم انگل نماتودها بوده و تعدادکلیفرم مدفوعی در آنها بیش از 1000عدد در هر 100میلـیلیتـر نباشـد. بعـضی از نمـاتودهـا از جملـه کلونورکیس، شیستوزوما از جمله انگل هایی هستند که در استفاده از این منابع برای آبزی پروری دارای محدودیت می باشند. در استفاده از پسابهای شهری در آبزی پروری مهمترین عامل محدودی تزا، کلیفرم، فکال کلیفرم و تخم انگل نماتود می باشد.

 

تخم انگل نماتود که در استفاده از پساب تصفیه شده برای پرورش ماهی


در صورت تامین استانداردهای بهداشتی امکان استفاده از این منابع در این بخش مقدور بوده ولی نیاز بـه پـایش دقیـق محـصولات
تولیدی و پساب ورودی به برکه دارد. در زمینه استفاده از زه آبهای کشاورزی در آبزی پروری با توجه به اسـتانداردهـای سـختگیرانه، سموم و علفکشها مهمترین عامل محدودیت زا بوده که استفاده از این منابع را با محدودیت مواجه می سازد.

در زمینه فاضلاب هـای صنعتی با توجه به کیفیت این منابع و وجود فلزات سنگین ، ترکیبـات شـیمیایی و نوسـانات شـدید PH و قلیاییـت بـرای اسـتفاده در آبزی پروری توصیه نمی گردد. 

در زمینه مصارف محیط زیست، امکان استفاده از پساب ها و آبهای برگشتی موجود بوده ولی با توجه استانداردهـای سـخت گیرانه مربوط به ،BOD ، کلیفرم مدفوعی ، فلزات سنگین و سموم و علف کش ها، عملا استفاده از پسابهای شهری و صـنعتی و زهآبهـای کشاورزی را در مصارف پرورش ماهی با فاضلاب تصفیه شده با محدودیت مواجه می سازد. 

مهمترین عامل محدودیت زای کیفی در استفاده از پساب های خانگی جهت استفاده در محیط زیست، کلـیفـرمهـای مـدفوعی وBOD بوده و در استفاده از زه آبهای کشاورزی بقایای سموم و علف کش ها در استفاده از پسابهای صنعتی بسته بـه نـوع صـنعت، غلظت فلزات سنگین و مواد آلی می باشد.

شاخص های کیفیت مطلوب آب پرورش ماهی

برای اساس استاندارد شماره ۸۷۲۶ سازمان ملی استاندارد، در مورد کیفیت لازم برای پرورش ماهی باید پارامتر های زیر اندازه گیری داده شده و با استاندارد انطباق داده شود.