نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
استاندارد1053 (ویژگیهای آب آشامیدنی) - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

استاندارد1053 (ویژگیهای آب آشامیدنی)

 


با توجه به اینکه ممکن است در فضای وب فونت ها دچار بهم ریختگی و اعداد برعکس شوند لذا لازم است تا فایل اصلی از موسسه که لینک آنها در زیر موجود است دانلود شوند.جهت دانلود کلیک کنید.استاندارد 1053 - ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنیاستاندارد 2441 - آب معدنی طبیعی - ویژگیها -
استاندارد 6694 - آب آشامیدنی بسته بندی شده - ویژگیها

--->جدول فیزیکی - مشخصات فیزیکی آب اشامیدنی<---

ردیف

نوع میژگی

مقدار مطلوب

مقدار مجاز

1

 

2

 

3

 

4

رنگ  (حداکثر

 

)

بو      (حداکثر

 

)

تیرگی (کدورت

 

PH

)

0

(pt-Co)

2

واحد واحد

 

0

جکسون

واحد

8/5 - 7

10

(pt-Co)

3

واحد واحد

 

20

جکسون

واحد

9/2 - 6/5

--->جدول شماره دو - حدود مجاز مواد شیمیایی سمی<---

ردیف

نوع ترکیب

حداکثر غلضت

  mg/L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ترکیبات ارسنیک بر

حسب           (AS)

ترکیبات کادمیم بر حسب

            (CD) 

ترکیبات سیانور بر حسب

            (CN)

ترکیبات

 جیوه برحسب              (HG)

ترکیبات سرب بر

حسب             (PB)

ترکیبات سلنیوم بر

حسب          (SE)

ترکیبات کرم بر

حسب               (CR)

ترکیبات بورن بر

حسب                (B)

ترکیبات باریوم بر

حسب            (BA)

0/05

0/01

0/05

0/1

0/001

0/01

0/05

0/01

0/01

--->جدول شماره سه - مشخصات سایر مواد شیمیایی در آب آشامیدنی<---

ردیف

نوع ترکیب

حداکثر مقدار

mg/lit

مطلوب

حداکثر مقدار

mg/lit

مجاز

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

باقیمانده

تبخیر در 180 درجه سانتیگراد           

سختی کل بر حسب

                     (Caco3)

کلسیم بر حسب

                              (Ca)

منیزیم * بر حسب

                           (Mg)

منگنز بر حسب

                                (Mn)

آهن بر حسب

                                  (Fe)

روی بر حسب

                                  (Zn)

مس بر حسب

                                 (Cu)

سولفات بر حسب

                          (So4)

کلرور بر حسب

                                 (Cl)

آمونیاک بر حسب

                              (N)

پاک کننده

ها                                         

فسفاتها

                                          (P)

500

150

75

50

0/05

0/3

5

0/05

200

200

0/002

0/1

0/1

1500

500

200

150

0/5

1

15

1/5

400

600

0/05

0/2

0/2

میزان پیشنهادی غلظت کلر باقیمانده متناسب با PH<---

ردیف

PH

 

آب هنگام نمونه برداری

حداقل غلضت

کلر باقیمانده

آزاد پس از زمان تماس

لازم

(

حداقل 10 دقیقه) در 20 درجه سانتیگراد

P.P.M

حد اقل غلضت کلر

باقیمانده

ترکیبی پس از زمان تماس

لازم

(

حداقل 60 دقیقه) در 20 درجه سانتیگراد

P.P.M

1

2

3

4

7/0 - 6/0

8/0 - 7/0

9/0 - 8/0

10/0 - 9/0

0/2

0/2

0/4

0/8

1/0

1/5

1/8

-----