نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
استانداردهای آب و فاضلاب موسسه استاندارد صنعتی ایران - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

استانداردهای آب و فاضلاب موسسه استاندارد صنعتی ایران

 

((آزمایشات شیمیایی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب در سایت بهداشت محیط ایران )) 

 شما جهت دسترسی به تمامی استانداردهای موجود در ایران راجع به آزمایشات شیمیایی آب و فاضلاب ابتدا لیست زیر را  دانلود  کرده سپس به سایت سازمان ملی استاندارد ایران مراجعه کرده و در قسمت شماره استاندارد شماره استاندارد مربوطه را وارد کرده سپس آن فایل را دانلود کنید.دانلودلیست استانداردهای مرتبط با آب سایتسازمان ملی استاندارد ایران

 


 

البته در زیر لیست تمامی استانداردها موجود است ولی جهت دانلود فایل به روش بالا عمل کنید. 

 

1- آب و فاضلاب - ویژگی‌ها وآزمونها

عنوان

شماره

الف- ویژگی‌های آب

1              آب آشامیدنی - ویژگی‌های میکروبیولوژی

1011

2              ویژگی‌های آب آشامیدنی

1053

3             آب مورد مصرف در آزمایشگاه تجزیه - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

1728

4             کیفیت آب - قابلیت مصرف محصولات غیرفلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب بخش اول: ویژگی‌ها

1-7171

5             آب - آب خالص مورد استفاده در آزمایشگاه‌های بیومدیکال - ویژگی‌ها

8097

ب- نمونه‌برداری آب و فاضلاب

6             روش نمونه‌برداری و آزمایش فاضلاب‌ها

1779

7             روش نمونه‌برداری آب

2347

8             روش روزمره نمونه‌برداری آب

2348

9             روش نمونه‌گیری از پس‌آبهای صنعتی

2440

10          آیین کار نمونه‌برداری از آب جهت آزمونهای میکروبیولوژی

4208

11          آب آشامیدنی و آب مورد مصرف در فرآوری غذا و نوشیدنی - راهنمای نمونه‌برداری

7002

12          کیفیت آب - نمونه‌برداری از رسوبات بستر محیطهای آبی - آئین کار

7372

13          کیفیت آب - نمونه‌‌برداری - راهنمای نمونه‌برداری از آب و بخار در تاسیسات دیگ بخار

7920

14          کیفیت آب - نمونه‌برداری - نمونه‌برداری از آب دریا - آیین کار

7959

15          کیفیت آب - نمونه‌برداری - نمونه‌برداری از پسابها - آیین کار

7960

16          کیفیت آب - نمونه‌برداری - نمونه‌برداری از دریاچه‌های طبیعی و مصنوعی - آیین کار

7961

17          کیفیت آب - نمونه‌برداری - نمونه‌برداری از فروریزه‌های آبی - آیین کار

7962

18          کیفیت آب - نمونه‌برداری - نمونه‌برداری از رودخانه‌ها و نهرها - آیین کار

7964

19          کیفیت آب - روش‌های نمونه‌برداری زیستی - نمونه‌برداری با تورهای دستی از بی‌مهرگان کف زی بزرگ - آئین کار

8790

20          کیفیت آب - روش نمونه‌برداری - آئین کار

8910

21          کیفیت آب - حفاظت و جابجایی نمونه‌های رسوبی و لجن - آیین کار

8959

22          آب - حفاظت و جابجایی نمونه‌های آب - آیین کار

9886

ج- کلیات آزمونهای آب و فاضلاب

23          روش‌های آزمون آب آشامیدنی

1055

24          روش تهیه آب مقطر با درجه خلوص زیاد برای آزمونهای آب

2349

25          روش اندازه‌گیری یون فلزات در آب و فاضلاب

2354

26          آب - واژه نامه - بخش یک: فهرست الفبایی و موضوعی

1-5711

27          آب - واژه نامه - بخش دو: آب در طبیعت، نمونه‌برداری

2-5711

28          آب - واژه نامه - بخش سه: آب آشامیدنی، آب صنعتی، فاضلاب

3-5711

29          آب - واژه نامه - بخش چهارم: بیولوژی، میکروبیولوژی

4-5711

30          آب - واژه نامه - بخش پنجم: شیمیایی و آمار

5-5711

د- آزمونهای میکروبی آب

31          روش شناسایی و شمارش پزودوموناس

3140

32          روش شمارش بیشترین تعداد احتمالی اشرشیا کلی با استفاده از MUG

3456

33         جستجو و شناسایی استرپتوکوک‌های مدفوعی در آب به روش غنی‌سازی در محیط مایع

3619

34         جستجو و شمارش استرپتوککهای مدفوعی در آب به روش صافی غشایی

3620

35         جستجو و شمارش کلی‌فرمها در آب به روش چند لوله‌ای

3759

36         جستجو و شمارش کلی‌فرمها در آب به روش غشایی

3760

37         آیین کار آزمونهای باکتریولوژیکی آب

4207

38         شمارش میکروارگانسیم‌های قابل کشت

5271

39         آب- جستجو و شمارش اسپورکلستریدیوم احیاء کننده سولفیت با استفاده از صافی غشایی در آب

5353

40          آب - جستجو و شمارش اسپورکلستریدیوم احیاء کننده سولفیت به روش غنی‌سازی در آب

5354

41          آب - جستجو و شناسایی لژیونلا - روش آزمون میکروبیولوژی

5859

42          آب - جستجو و شناسایی ژیاردیا لامبلیا - روش آزمون میکروبیولوژی

5860

43         آب - جستجو و شناسایی باکتریایی آهن (چاپ اول)

5861

44         آب - جستجو و شناسایی هایفومیسهای آبی - روش آزمون میکروبیولوژی

5866

45         میکروبیولوژی آب - شناسایی و شمارش کاندیدا آلبیکانس

5754

46         آنتروباکتریاسه - جستجو با روش پیش غنی‌سازی

5838

47         آب - شناسایی و شمارش قارچها

5868

48         آب - شناسایی و شمارش باکتریهای احیاء‌کننده سولفات به روش MPN - روش آزمون

5870

49         آب - شناسایی و جداسازی تک یاخته‌های آزادزی

6377

50          آب - شناسایی و جداسازی نماتودها در آب خام آشامیدنی - روش آزمون

6378

51          آب - جداسازی آنترو ویروسها

6822

52          آب‌- شناسایی و شمارش ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم به روش ایمونو فلورسنانس روش آزمون میکروبیولوژی

6987

53         آب - جستجو و شناسایی سیانوباکترها - روش آزمون میکروبیولوژی

7023

54         آب - جستجو و شناسایی باکتریوفاژها - قسمت دوم کلی‌فاژهای سوماتیک - روش آزمون میکروبیولوژی

7024

55         آب - جستجو و شناسایی آنتاموبا هیستولیتیکا - روش آزمون میکروبیولوژی

7067

56         آب - جستجو و شناسایی ویبریوکلرا - روش آزمون میکروبیولوژی

7223

57         آب - جستجو و شناسایی کلی‌فرمها به روش وجود - عدم وجود - روش آزمون میکروبیولوژی

7225

58         کیفیت آب - مهار رشد سودوموناس پوتیدا - روش آزمون میکروبیولوژی

7611

59         کیفیت آب - آزمون مهار رشد جلبک آب شیرین به وسیله جلبکهای سبز تک سلولی

7617

60          کیفیت آب - جستجو و شمارش انتروکوکهای روده‌ای - قسمت دوم: صافی غشایی

1-7724

61          کلی‌فرمها، کیفیت آب جستجو و شناسائی اشرشیا کلی - قسمت اول: صافی غشایی

1-7725

62          کیفیت آب ارزیابی صافی‌های غشایی مورد استفاده برای آزمون‌های میکروبیولوژی

7993

63         کیفیت آب - اندازه‌گیری اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی بعد از nروز - قسمت اول‌: رقیق سازی و بذردار کردن با افزودن الیل تیواوره - روش آزمون

1-8396

64         آب - تعیین اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی پس از n روز (BOD­­­N) قسمت دوم: روش آزمون برای نمونه‌های رقیق نشده

2-8396

65         کیفیت آب - ارزیابی قابلیت تجزیه بیولوژی هوازی نهایی ترکیبات آلی در محیط آبی - اندازه‌گیری کربن معدنی در ظرفهای درزگیری شده (آزمون کربن دی اکسید در فضای فوقانی) - روش آزمون

8472

66         کیفیت آب - تعیین میزان سمیت حاد کشنده مواد موجود در آب برای ماهیان آب شیرین - قسمت اول: روش آزمون ثابت

1-8696

67         کیفیت آب - تعیین میزان سمیت حاد کشنده مواد موجود در آب برای ماهیان آب شیرین - قسمت دوم: روش آزمون نیمه ثابت

2-8696

68         کیفیت آب - تعیین آب استخر پرورش ماهی برای گونه‌های رایج گرمابی وسردابی - روش متداول - ویژگی‌ها

8726

69         کیفیت آب - شناسایی گونه‌های سالمونلا

8789

70          کیفیت آب - تعیین سمیت‌زایی در جنین‌ها و لاروهای ماهی آب شیرین - روش نیمه ایستا

8797

71          کیفیت آب - ارزیابی قابلیت تجزیه زیستی نهایی هوازی ترکیبات آلی در محیط آبی - آ‍زمون ایستا (روش زان - و لنز)

8798

72          کیفیت آب - ارزیابی قابلیت تجزیه زیستی نهایی هوازی ترکیبات آلی در محیط آبی به وسیله اندازه‌گیری اکسیژن مورد نیاز در یک تنفس‌سنج بسته

8799

73         کیفیت آب – آزمون‌های مهارکنندگی رشد جلبک‌ها با مواد کم محلول، ترکیبات فرار، فلزات و فاضلاب - راهنما

8868

74         کیفیت آب - شناسایی و شمارش سودوموناس آئروژینوزا به روش صاف کردن غشایی

8869

75         کیفیت آب – تعیین خاصیت ژنوتوکسوسیتی آب و پساب - آزمون سالمونلا/ میکروزوم (آزمون ames)

9658

76         کیفیت آب - تعیین اثر مهارکنندگی عوامل موجود در نمونه‌های آب بر نور افشانی باکتری ویبریوفیشری - قسمت اول: روش استفاده از باکتری‌های تازه تهیه شده

1-9040

77         کیفیت آب - تعیین اثر مهارکنندگی عوامل موجود در نمونه‌های آب بر نور افشانی باکتری ویبریوفیشری - قسمت دوم: روش استفاده از سوسپانسیون خشک شده باکتری

2-9040

78         کیفیت آب - ارزیابی ژنوتوکسیسیتی به روش القاء میکرونوکلئی - قسمت اول: ارزیابی ژنوتوکسیسیتی با استفاده از لاروهای آمفی‌بین

1-9668

79         کیفیت آب - شناسایی و شمارش کمپیلوباکترهای مقاوم به حرارت

9900

هـ- آزمونهای شیمیایی

80          اندازه‌گیری آب با معرف کارل فیشر و دین استارک

154

81          تهیه آب با سختیهای معین جهت آزمون مواد پاک‌کننده

2019

82          آزمون پایداری مواد پاک‌کننده در آب سخت

2321

83         روش اندازه‌گیری یون کلرور در آب و فاضلاب

2350

84         روش تعیین یون فلوئور در آب

2351

85         روش تعیین یون نیترات در آب

2352

86         روش اندازه‌گیری یون سولفات در آب

2353

87         روش اندازه‌گیری یون کلسیم و منیزیم در آب

2355

88         روش آزمون سختی آب

2356

89         روش اندازه‌گیری مقدار کل سیانور در آب

3069

90          ویژگی‌ها و روش‌های آزمون آلومینیوم سولفات

3096

91          ویژگی‌ها و روش‌های آزمون هیدروژن پراکساید (آب اکسیژنه)

3239

92          سدیم تری‌پلی‌فسفات - روش‌های آزمون - روش اندازه‌گیری مواد نامحلول در آب

3-3675

93         ویژگی‌ها و روش‌های آزمون تانن مورد مصرف در صنایع آب

4457

94         مواد فعال در سطح و پاک‌کننده‌ها - اندازه‌گیری آب با روش کارل فیشر

5433

95         کیفیت آب - اندازه‌گیری نیتروژن با روش استفاده از هضم اکسایشی توسط پراکسودی سولفات

5801

96         کیفیت آب - تعیین میزان مواد جامد معلق

5904

97         کیفیت آب، تعیین رنگ - روش آزمون

6722

98         مایعات آلی - اندازه‌گیری میزان آب - روش تیتراسیون کولومتری کارل فیشر - روش آزمون

6885

99         حلال‌های فرار - اندازه‌گیری میزان آب - روش تیتراسیون با معرف کارل فیشر - روش آزمون

6886

100       کیفیت آب - اندازه‌گیری کروم به روش‌های بیناب سنج جذب اتمی - روش آزمون

7046

101       آب - اندازه‌گیری هیدرازین به روش رنگ‌سنجی - روش آزمون

7109

102       کیفیت آب - دستورالعمل اندازه‌گیری کربن آلی کل - روش آزمون

7379

103      کیفیت آب - اندازه‌گیری روغن و گریس در آب و فاضلاب به روش وزن‌سنجی - روش آزمون

7380

104      کیفیت آب - اندازه‌گیری روغن و گریس و هیدروکربنهای نفتی موجود در آب و فاضلاب به روش بیناب‌سنجی مادون قرمز - روش آزمون

7381

105      کیفیت آب - تعیین هدایت الکتریکی

7476

106      کیفیت آب - اندازه‌گیری جیوه

7483

107      کیفیت آب - اندازه‌گیری 15 هیدروکربن آروماتیک چندحلقه‌ای در آب بوسیله HPLC با آشکارسازی فلورسانس پس از استخراج مایع - مایع

7608

108      کیفیت آب - اندازه‌گیری شش عامل کمپلکس‌کننده - روش کروماتوگرافی گازی

7609

109      کیفیت آب - هضم برای تعیین عناصر انتخابی در آب - قسمت اول: هضم به وسیله تیزاب سلطانی

1-7917

110       کیفیت آب - هضم برای تعیین عناصر انتخابی در آب - قسمت دوم: هضم به وسیله نیتریک اسید

2-7917

111       کیفیت آب - اندازه‌گیری میزان سیلیس - روش آزمون

7919

112       کیفیت آب - تعیین آلومینیوم به روش اسپکترومتری جذب اتمی

8650

113      کیفیت آب - تعیین آلومینیوم به روش اسپکترومتری با استفاده از 10،1 فنانترولین

8651

114      کیفیت آب - تعیین مجموع کلسیم و منیزیم به روش تیتراسیون با EDTA

8652

115      کیفیت آب - اندازه‌گیری هالوژن‌های قابل جذب پیوند یافته به ترکیبات آلی - روش آزمون

8653

116      کیفیت آب - اندازه‌گیری منگنز - روش طیف‌سنجی با استفاده از فورمالدوکسیم - روش آزمون

8911

117      کیفیت آب - اندازه‌گیری برومات حل شده به روش کروماتوگرافی مایع یون‌ها - روش آزمون

8912

118      کیفیت آب - اندازه‌گیری آمونیوم - قسمت اول: روش طیف‌سنجی دستی

1-8913

119      کیفیت آب - اندازه‌گیری آمونیوم - قسمت دوم: روش طیف‌سنجی خودکار

2-8913

120       حلال‌های محلول در آب - قابلیت امتزاج با آب - روش آزمون

9397

121       کیفیت آب - اندازه‌گیری برخی از حشره‌کش‌های آلی کلردار، بی‌فنیل‌های چند کلردار و کلروبنزنها به روش کروماتوگرافی گازی پس از استخراج مایع - مایع

9487

122       کیفیت آب - اندازه‌گیری بنزن و برخی مشتق‌های آن - قسمت اول: به روش گاز کروماتوگرافی فضای فوقانی

1-9007

123      کیفیت آب - اندازه‌گیری بنزین و برخی مشتق‌های آن - قسمت دوم: به روش استخراج و کروماتوگراف گازی

2-9007

124      آب - اندازه‌گیری هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای - قسمت اول: اندازه‌گیری 6 هیدروکربن آروماتیک چندحلقه‌ای به روش کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا با آشکارسازی فلورسانس پس از استخراج مایع - مایع

1-9387

125      آب - اندازه‌گیری هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای - قسمت دوم: اندازه‌گیری 6 هیدروکربن آروماتیک چندحلقه‌ای به روش کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا با آشکارسازی فلورسانس پس از استخراج مایع - مایع

2-9387

126      آب - اندازه‌گیری آلکیل فنل‌های گزینشی - قسمت اول: روش برای نمونه‌های صاف نشده با استفاده از استخراج مایع - مایع و کروماتوگرافی گازی با آشکارسازی طیف‌سنجی جرمی

1-9388

127      آب - تعیین ترکیبات آلی قلع انتخاب شده به روش گاز کروماتوگرافی

10111

و- فاضلاب و پساب

128      ویژگی‌های پس‌آبهای صنعتی

2439

129      آب - ارزیابی عوامل مهارکننده سرعت مصرف اکسیژن در لجن فعال

5867

130      آب - راهنمای استفاده مجدد از آب در واحدهای تولید مواد غذائی

6273

131      آب ارزیابی اثر مهارکنندگی ترکیبات موجود در آب بر روی رشد میکروارگانیزم‌های موجود در لجن فعال

6858

132      کیفیت آب - روش بررسی ممانعت از نیترات‌سازی میکروارگانیسمهای لجن فعال به وسیله مواد شیمیایی و پسآب‌ها

7615

133      کیفیت آب - ارزیابی تخریب زیستی هوازی ترکیبات آلی در محیط آبی به روش لجن فعال نیمه پیوسته

9115

2- مواد شیمیایی مصرفی - ویژگی‌ها و آزمونها

عنوان

شماره

134      آزمون هیپوکلریت سدیم

1994

135      ویژگی‌های آهک مورد استفاده در تصفیه آب آشامیدنی و صنایع غذایی

2748

136      ویژگی‌ها و روش‌های آزمون محلول هیپوکلریت

3350

137      روش‌های آزمون کلسیم هیپوکلریت

3351

138      ویژگی‌های کلسیم هیپوکلریت

3352

139      ویژگی‌ها و روش‌های آزمون کلرور فریک

3601

140      رزین مبادله‌کننده یونی - روش آزمون

6265

141      رزینهای مبادله‌کننده یونی - ویژگی‌ها

6450

142      هیپوکلریت کلسیم مورد مصرف در تصفیه آب برای مصارف انسانی - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

7098

143      سدیم هیپوکلریت مورد مصرف در تصفیه آب آشامیدنی - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

8394

144      سدیم هیدروکسید مورد مصرف در تصفیه آب آشامیدنی - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

8395

3- آب بسته‌بندی شده و معدنی - ویژگی‌ها و آزمونها

عنوان

شماره

145      ویژگی‌های آبهای معدنی طبیعی قابل شرب

2441

146      ویژگی‌ها، حد مجاز آلودگی و روش‌های آزمون باکتریولوژیکی آب معدنی طبیعی آشامیدنی

2591

147      آیین کار به منظور بهره‌برداری از آبهای معدنی طبیعی آشامیدنی

2606

148      آیین کار شرایط بهداشتی تولید و جابجایی یخ برای مصرف انسانی

3402

149      ویژگی‌های باکتریایی آب معدنی طبیعی

4403

150      آب معدنی، روش‌های آزمون میکروبیولوژیکی

5869

151      آب آشامیدنی بسته‌بندی شده - ویژگی‌های میکروبیولوژیکی

6267

152      آب، آیین کار بهداشتی آب آشامیدنی بسته‌بندی شده

6305

153      آب - آب آشامیدنی بسته‌بندی شده - ویژگی‌ها

6694

154      آب آشامیدنی بسته‌بندی شده - ویژگی‌ها (اصلاحیه شماره 1)

6694a

4- لوله‌ها و پوششها - ویژگی‌ها و آزمونها

عنوان

شماره

الف- لوله‌های بتنی و سیمانی

155      لوله‌های آزبست و سیمان تحت فشار و اتصالات آن - ویژگی‌ها، طبقه و روش‌های آزمون

405

156      قطعه‌های اتصال لوله‌های سیمان - پنبه نسوز برای مصارف ساختمانی و بهداشتی

1165

157      ویژگی‌ها و روش‌های آزمون واشرهای لاستیکی برای آب‌بندی لوله‌های (سیمان - آسبست)

1991

158      لوله از جنس آزبست و سیمان - روش آزمون دامنه فشار برای خطوط لوله

5565

159      لوله‌های آزبست و سیمان و اتصالات آن برای لوله‌های فاضلابها و زهکشی - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

5566

160      لوله‌های آزبست و سیمان تحت فشار و اتصالات آن - ویژگی‌ها، طبقه‌بندی و روش‌های آزمون

5567

161      خطوط لوله آزبست سیمانی - آیین کار

7517

162      لوله‌های بتنی مسلح برای جمع‌آوری آب باران و فاضلاب - ویژگی‌ها

8906

163      لوله‌های بتنی پیش‌تنیده تحت فشار - با استوانه فولادی و بدون استوانه فولادی، شامل اتصالات، متعلقات و ضوابط خاص میلگردهای فولادی پیش تنیدگی برای لوله‌ها - ویژگی‌ها

9375

ب- لوله‌های پلاستیکی

164      ویژگی‌ها و روش‌های آزمون لوله‌های پلی وینیل کلراید سخت برای انتقال آب آشامیدنی

341

165      آئین کاربرد نصب لوله‌های ترموپلاستیک برای فاضلاب

1173

166      چسب حلال برای اتصال لوله‌های پلاستیکی

1174

167      پلاستیک‌ها - لوله‌های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی - ویژگی‌ها (تجدیدنظر)

1331

168      ویژگی‌ها و روش آزمون لوله نرم پلی ‌وینیل کلراید

1612

169      ویژگی‌های لوله‌های لاستیکی خرطومی جهت مکش و تخلیه آب (نوع معمولی)

1646

170      ویژگی‌ها و روش‌های آزمون لوله‌های لاستیکی آب گرم با لایه تقویت‌کننده پارچه‌ای پیش‌ساخته

1647

171      ویژگی‌های لوله‌های لاستیکی خرطومی جهت مکش و تخلیه آب (نوع تعادم)

1649

172      روش‌های آزمون و آزمون لوله‌های لاستیکی

1650

173      آئین کاربرد نصب لوله‌های ترموپلاستیک برای فاضلاب

1773

174      ویژگی‌ها و روش‌های آزمون واشرهای لاستیکی برای آب‌بندی لوله‌های فاضلاب خانگی (از جنس PVC سخت)

1989

175      آیین کاربرد روش اتصال لوله و وسایل اتصال PVC با چسب حلال

2001

176      آیین کاربرد نصب لوله‌های تحت فشار ترموپلاستیک در زیر خاک

2002

177      روش‌های نمونه‌برداری و آزمون لوله‌های پلی‌اتیلن برای آبرسانی

2178

178      ابعاد, فشار اسمی لوله‌های پلاستیکی از جنس پلی‌وینیل کلراید سخت

2407

179      پلاستیک‌ها - لوله‌های پلی وینیل کلرید سخت ویژگی‌ها و روش‌های آزمون (اصلاحیه شماره 1)

2408

180      ویژگی‌ها و روش‌های آزمون لوله و اتصالات پلاستیکی از جنس پلی ‌وینیل کلراید سخت با پوشش فرو رونده خط لوله فاضلاب

2410

181      روش تعیین مقاومت لوله‌های سخت پلاستیکی از جنس پلی وینیل کلرید در مقابل مواد شیمیائی

2411

182      روش اندازه‌گیری ابعاد لوله‌های پلاستیکی

2412

183      روش تعیین مقدار جذب آب لوله‌های پلی ‌وینیل کلراید PVC سخت

2413

184      پلاستیک‌ها - لوله و اتصالات گرمانرم تعیین دمای نرمی ویکات - روش آزمون

2414

185      لوله‌های پلی وینیل کلراید سخت برای مصارف آب آشامیدنی - قابلیت استخراج سرب و قلع - روش آزمون

2417

186      ویژگی و روش اندازه‌گیری ماتی لوله‌های پلی وینیل کلراید سخت

2418

187      روش آزمون پایداری لوله‌های پلی وینیل کلراید سخت در مقابل استن

2419

188      ابعاد اتصالات پلی‌ونیل کلرید سخت با بوشن ساده برای لوله‌های تحت فشار

3266

189      طول نصب اتصالات پلی‌ونیل کلرید سخت با بوشن ساده برای لوله‌های تحت فشار

3267

190      ویژگی‌های شیلنگ‌های پلاستیکی تقویت شده با منسوج برای مصارف آبرسانی

4562

191      لوله‌های پلی پروپلین نوع 1 و 2 و 3 - ابعاد

6312

192      لوله‌های پلی پروپلین نوع 1 و 2 و 3 - ویژگی‌ها

6314

193      لوله‌های پلی پروپلین نوع 1 و 2 و 3 - روش‌های آزمون

6316

194      لوله و اتصالات پلی اتیلن موجدار با دیواره داخلی صاف ویژگیها

6587

195      اتصالات پلی وینیل کلرید سخت با بوشن ساده برای لوله‌های تحت فشار - روش‌های آزمون

6839

196      پلی پروپیلن - آئین کار نگهداری و نصب لوله و اتصالات

6842

197      پلاستیکها - لوله‌های پلی بوتن ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

7093

198      پلاستیکها - لوله‌های آکریلونیتریل بوتادین استیرن یا آکریلو نیتریل استیرن آکریل استر - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

7094

199      پلاستیک‌ها - لوله‌های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی - مواد اولیه مورد مصرف - ویژگی‌ها

7174

200       پلاستیک‌ها - لوله‌های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی - اندازه‌گیری ابعاد - روش آزمون

1-7175

201       پلاستیک‌ها - لوله‌های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی - اندازه‌گیری مقدار دوده - روش آزمون

2-7175

202       پلاستیک‌ها - لوله‌های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی - اندازه‌گیری بازگشت حرارتی - روش آزمون

3-7175

203      پلاستیک‌ها - لوله‌های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی - ارزیابی مقاومت و رفتار ترکیدگی لوله‌ها در برابر فشار داخلی - روش آزمون

4-7175

204      پلاستیک‌ها - لوله‌های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی - اندازه‌گیری چگالی لوله و پلاستیک‌های گرمانرم - روش آزمون

4-7175

205      پلاستیک‌ها - لوله‌های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی - بررسی چگونگی پراکنش دوده - روش آزمون

6-7175

206      پلاستیک‌ها - لوله‌های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی - مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی - روش آزمون

8-7175

207      پلاستیکها - لوله‌های پلی وینیل کلرید کلرینه شده - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

7243

208      پلاستیک - اتصالات لوله‌های پلی پروپیلن - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

7475

209      آب‌بندهای الاستومری - آب‌بندهای محل اتصال خطوط لوله آب و فاضلاب - قسمت اول: آب‌بندهای لاستیکی ولکانیده - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

1-7491

210       پلاستیک‌ها - لوله‌های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبیاری جانبی - ویژگی‌ها

7607

211       پلاستیک‌ها - لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت چگالی - ویژگی‌ها

7668

212       پلاستیک‌ها - لوله‌های زهکشی از جنس پلی وینیل کلرید سخت - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

7669

213      پلاستیک‌ها - اتصالات لوله‌های پلی وینیل کلرید سخت تزریقی در سیستمهای فشار قوی - فشردگی - روش آزمون

7670

214      پلاستیک‌ها - لوله‌های گرمانرم - اندازه‌گیری برگشت طولی - روش آزمون

7671

215      مس - لوله‌های بدون درز کلاف شده - ویژگی‌ها

7889

216      پلاستیک‌ها - لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت (UPVC) - مورد مصرف در آبرسانی - ویژگی‌ها

9117

217      پلاستیک‌ها - لوله و اتصالات و سیستم لوله‌کشی پلی وینیل کلرید سخت (UPVC) - مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار - ویژگی‌ها

9118

218      پلاستیک‌ها - لوله و اتصالات و سیستم لوله‌کشی پلی وینیل کلرید سخت (UPVC) - مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان - ویژگی‌ها

9119

219      پلاستیک‌ها - لوله و اتصالات پلی اتیلن دو جداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه‌های ثقلی جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک - قسمت اول: الزامات عمومی و مشخصات عملکردی

1-9116

220       پلاستیک‌ها - لوله و اتصالات پلی اتیلن دو جداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه‌های ثقلی جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک - قسمت دوم: لوله و اتصالات با سطح داخلی و خارجی صاف، طرح A - ویژگی‌ها

2-9116

221       پلاستیک‌ها - لوله و اتصالات پلی اتیلن دو جداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک - قسمت دوم - لوله و اتصالات با سطح داخلی صاف و لایه خارجی ساختمند، طرح B - ویژگی‌ها

3-9116

ج- لوله‌های فلزی

222       قطر خارجی لوله‌های فولادی

421

223      ضخامت لوله‌های فولادی

422

224      آزمایش انبساط حلقه در مورد لوله‌های فولادی

424

225      لوله‌های فولادی بدون پیچ جهت مصارف عمومی

425

226      لوله‌های چدنی

426

227      پوشاندن آهن و فولاد با پوششی از روی و آلومینیوم به روش پاشیدن برای محافظت در برابر خوردگی

1225

228      لوله‌ها و اتصال‌های چدنی بهداشتی

1547

229      ویژگی‌ها و روش‌های آزمون واشرهای لاستیکی برای آب‌بندی لوله‌های آب بخار، گاز، فاضلاب و هیدروکربورهای مایع

1988

230      لوله‌های چدنی بدون سر کاسه

2367

231      ویژگی‌ها و روش‌های آزمون لوله‌های دولایه فولادی

2667

232      لوله‌ها و اتصالات لوله‌ای شکل فولادی مورد مصرف در آبرسانی - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

3765

233      پایه پوششهای آلی جهت حفاظت از خوردگی سطوح خارجی لوله‌های فولادی مدفون با استفاده توامان حفاظت کاتدی - پوششهای نواری و قابل انقباض

6674

234      لوله‌های فولادی برای آبرسانی و فاضلاب

6771

235      پوششهای محافظ درونی و/یا برونی لوله‌های فولادی با پوشش گالوانیزه به روش غوطه‌وری گرم در خطوط تولید اتوماتیک - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

7052

236      سامانه‌های پوشش نواری پلی الفینی جهت خارج لوله‌های فولادی انتقال آب - آئین کار

9320

237      رنگها و جلاها - سامانه‌های پوششی اپوکسی مایع جهت داخل لوله‌های فولادی انتقال آب - آئین کار

9358

5- شیرآلات و متعلقات - ویژگی‌ها و آزمونها

عنوان

شماره

238      شیرهای بهداشتی

1546

239      شیرهای کشویی چدنی - ویژگی‌ها

3363

240      روش آزمون فشار شیرهای صنعتی

3644

241      شیر‌آلات ساختمانی - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

3664

242      شیرهای یکطرفه چدنی برای مصارف عمومی - ویژگیها

4071

243      شیرهای یکطرفه چدنی - نوع پروانه‌ای

4842

244      شیرآلات بهداشتی - مشخصات کلی درفشان‌ها

6678

245      شیرآلات بهداشتی - شیرهای مخلوط اهرمی مکانیکی

6679

246      شیرهای کنترل شناور مورد استفاده برای آب سرد و گرم

9153

247      شناورهای پلاستیکی برای شیرهای کنترل شناور مورد استفاده در مخازن آب سرد

9154

7- پمپ - ویژگی‌ها و آزمونها

عنوان

شماره

248      پمپ‏های گریز از مرکز با مکش مرکزی (ابعاد محفظه آب‌بندهای مکانیکی و آب‌بندهای نواری)

4905

249      پمپ‏های گریز از مرکز با مکش مرکزی (تا فشار 16 بار) - شناسه پمپ، نقطه کارنامی و ابعاد

4906

250      پمپ‏های گریز از مرکز با مکش مرکزی - (ابعاد شاسی و نصب)

4907

251      پمپ‌های خلاء جابجائی مثبت - اندازه‌گیری مشخصات عملکرد - بخش1: اندازه‌گیری گذر حجمی جریان (سرعت پمپ کردن)

5114

252      پمپ‌های خلاء جابجائی مثبت اندازه‌گیری مشخصات عملکرد‌- بخش دوم :اندازه‌گیری فشار نهائی

5115

253      پمپ‌های خلاء بخاری اندازه‌گیری مشخصات عملکرد‌- بخش1: اندازه‌گیری گذر حجمی جریان (سرعت پمپ کردن)

5116

254      پمپ‌های خلاءبخاری اندازه‌گیری مشخصات عملکرد - بخش دوم: اندازه‌گیری پس فشار بحرانی

5117

255      پمپ‌های گریز از مرکز - کلاس I - ویژگی‌های فنی

5118

256      پمپ‌های گریز از مرکز - کلاس II - ویژگی‌های فنی

5201

257      پمپ‌های گریز از مرکز - کلاس III - ویژگی‌های فنی

5202

258      پمپ‌های گریز از مرکز، جریان مختلط و محوری - روش اندازه‌گیری مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

2-7817

8- کنتور آب

9- سایر موارد

عنوان

شماره

262      شیر آتش‌نشانی

2481

263      ویژگی‌ها و روش‌های آزمون پوشش‌دهنده‌های قیرنفتی مورد مصرف جهت رنگ‌آمیزی مخازن ذخیره آب آشامیدنی

4056

264      آیین کار استفاده از سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی (چاپ اول)

4557

265      آیین کار سیستم تاسیسات مکانیکی و گندزدایی آب استخرهای شنای سرپوشیده

4575

266      اندازه‌گیری جریان آب در کانال‌های باز - اندازه‌گیری و محاسبه مقدار آبدهی جریان با استفاده از مدل جریان غیردائم

7837

267      آب استخرهای شنا - ویژگی‌های میکروبیولوژی

9412

268      آب - کاربرد برم در گندزدایی آب استخرهای شنا - آئین کار بهداشتی

7224

269      آئین کار اصول طراحی ایمنی و بهداشت ساختمان واحد کلرزنی در تصفیه آب آشامیدنی

5015

270      ویژگی‌های ساخت و روش آزمون و بهره‌برداری از سیلندرها و مخازن گاز کلر

6591