نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
بهداشت محیط در بیمارستان - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

بهداشت محیط در بیمارستان

چند فایل مفید برای بهداشت محیط در بیمارستان

فایل های جمع آوری شده بهداشت محیط در بیمارستان

روی لینک های زیر کلیک کنید


راهنمای ارزیابی اعتباربخشی بهداشت محیط بیمارستان

 

ترجمه بخش بهداشت محیط بیمارستان کتاب salvato

 

چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان

 

ﻧﻜﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن

 

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

 

بهداشت محیط بیمارستان ها


روش های کنترل عفونت بیمارستانی

 

ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

 

اصول بهداشت محیط بیمارستان

 

دستور العمل مربوط به نظافت مرطوب بیمارستان

 

نظافت روزانه اتاق عمل بیمارستان

 

دستورالعمل مرتبط با فضاهای درمانی و بیمارستانی


آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها


دستور العمل ارزیابی عملکرد وپایش میکروبی ، شیمیایی دستگاه های غیر سوزبی خطرساز پسماندراهنماو دستور العمل انتخاب ونحوه تهیه دستگاه های غیرسوز بی خطر ساز پسماند پزشکی 


ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماند های پزشکی 


دستوالعمل نحوه تکمیل و ارائه اظهارنامه بی خطرسازی پسماندعفونی و تیز و برنده


ارزیابی عملکرد و پایش دستگاه گرمای خشک غیرسوز بی خطرساز پسماند

 

ارزیابی عملکرد و پایش دستگاه  اتوکلاو غیرسوز بی خطرساز پسماندارزیابی عملکرد و پایش دستگاه  هیدروکلاو غیرسوز بی خطرساز پسماندارزیابی عملکرد و پایش دستگاه تلفیقی غیرسوز بی خطرساز پسماند

 

ارزیابی عملکرد و پایش دستگاه شیمیایی غیرسوز بی خطرساز پسماند

 

استانداردهای بیمارستانی


پسماند بیمارستان


دستورالعمل جمع آوری و دفع پسماندهای بیمارستانی

 

پسماند و زباله بیمارستانی 

آیین‌نامه مدیریت زباله‌های بیمارستانی

بهداشت محیط در بخش های پرتو پزشکی بیمارستان

پرتوها در بیمارستان

مدیریت فاضلاب بیمارستانی

اعتبار بخشی در بیمارستان

اصول نظافت در بیمارستان ها

برنامه عملیاتی پسماندهای عفونی و بیمارستانی

مدیریت پاشش جیوه در بیمارستان

کنترل عفونت بیمارستانی

واحد لندری و رختشویخانه بیمارستان

آشنایی با فاضلاب بیمارستانی و سیستم های تصفیه

نکاتی در مورد شبکه فاضلاب بیمارستانی

اقدامات بهداشت محیط بیمارستان در اپیدمی التور

چک لیست بهداشت محیط در بیمارستان

فایل فلش نحوه جداسازی و دفع زباله های بیمارستانی

رفع آلودگی های محیط در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانها

اپیدمیولوژی عفونتهای بیمارستانی

بررسی عفونتهای بیمارستانی بعد از جراحی

منبع عفونت در بیمارستان

برنامه آموزشی اهمیت تفکیک زباله نیروهای خدماتی بیمارستان

ارزیابی تصفیه خانه های بیمارستان

 

برنامه بهداشت محیط بیمارستان


تصفیه فاضلاب بیمارستانی

 

دستورالعمل دفع پسماندهای بیمارستانی

 


مواد زائدجامد بیمارستانی در ایران


زباله سوز یا اتوکلاو در بیمارستان

 

دفع بهداشتی مواد زائد جامد بیمارستانی

 

نقش بهداشت محیط در بیمارستان


بهداشت مواد غذایی در بیمارستانها


دستور العمل مربوط به نظافت مرطوب بیمارستان

 

نظافت روزانه اتاق عمل بیمارستان

جهت اشتراک این صفحه از طریق تلگرام روی تصویر زیر کلیک کنید(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب انتهای سایت مراجعه کنید)

www.environmentalhealth.ir