نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
راهنمای کامل احداث تصفیه خانه فاضلاب - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

راهنمای کامل احداث تصفیه خانه فاضلاب

راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب 


دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی 


دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی 


مشخصات فنی عمومی کارهای مربوط به لوله های آب و فاضلاب شهری 


راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری - بخش دوم: تصفیه ثانویه 


راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب 


ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب 


راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری 


مشخصات فنی عمومی لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان 


شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان 


آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی 


راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی) 


مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
 

ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه فاضلاب شهری  


مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری 

 

مطالعات و خدمات نظارت کارهای لوله کشی آب و فاضلاب