نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
مقالاتی راجع به آب و فاضلاب - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

مقالاتی راجع به آب و فاضلاب

سیستم لجن فعال

بازیابی اب کلردار

مدیریت اب   

شناورسازی پساب پتروشیمی جهت حذف بنزین

حذف نیترات و امونیوم 

 حذف سیانید از اب 

 فیلتر شنی 

حذف بیولوژیکی PCBs

یون زدایی اب

رنگ زدایی محلولهای ابی  

موتور تلمبه 

MTBE

ازن زنی متناوب در کاهش لجن

 اکسیداسیون پیشرفته

 فرایند غشایی

 حذف جیوه از اب

 بررسی فاضلابهای صنعتی

 فیلتر چند بستری

 فاضلاب صنایع الکترو وشیمیایی

  فرایند الکتروشیمیایی درحذف فسفر

 حذف فلزات سنگین

 بررسی کارایی پودر اهن در حذف رنگ

 بهداشت محیط، نوپدیدی بیماریها و بیوتروریسم

بررسی کارآیی فرآیند الکتروگواگولاسیون در حذف فسفات از محلول‌های آبی

 ارزیابی کاربرد آهن عنصری در حذف رنگهای آزو از پساب صنایع

مدیریت جامع اب

 مدیریت جامع اب

 جرم در صافی

 مدلی از تصفیه فاضلاب با صافی

  فرایندی از تصفیه فاضلاب

فرایندی از تصفیه فاضلاب 

فرایندی از تصفیه فاضلاب

 انواع جریان در صافی

تاثیر اسیدسولفوریک در حذف مس از لجن 

میزان هوادهی در فلوتاسیون